Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NORMOKLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowowiejskiej 24, (97-300) Piotrków Trybunalski, KRS 0000865063, NIP: 7712911693, REGON: 387297342, (dalej: administrator).

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

2. KANAŁY KOMUNIKACJI

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możecie Państwo kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

  • forma pisemna – adres: NORMOKLINIC Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 24, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • poczta elektroniczna – adres email: biuro@normoklinic.com

3. ZAKRES DANYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator zbiera dane osobowe Klientów i użytkowników serwisu w trzech obszarach: finansowo-księgowym, sprzedaży produktów i usług oraz marketingu produktów i usług.

W obszarze finansowo-księgowym administrator może przetwarzać następujące dane Klientów oraz użytkowników: imię, nazwisko, nip, pesel, firma, numer konta, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, województwo, powiat, gmina, urząd skarbowy, adres e-mail.

W obszarze sprzedaży produktów i usług administrator może przetwarzać następujące dane Klientów oraz użytkowników: dane geolokalizacyjne, adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o urządzeniu, informacje o czasie wizyty, adres URL, wartość sprzedaży, nazwa produktu, identyfikator zamówienia, nazwa klienta/użytkownika, adres e-mail klienta/użytkownika, imię, nazwisko, NIP, PESEL, firma, numer konta, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, województwo, powiat, gmina, urząd skarbowy.

W obszarze marketingu produktów i usług administrator może przetwarzać następujące dane Klientów oraz użytkowników: imię, nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres do korespondencji, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer  faxu, strona www, adres e-mail, adres IP, NIP, REGON.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane przez administratora w celach marketingowych i w celach analitycznych.

Państwa dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez administratora jako usługodawcę.

Szczegółowe zasady świadczenia usług zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług.

5. CZAS, PRZEZ JAKI BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług świadczonych przez administratora dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. gdy chodzi o przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

6. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych albo „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez administratora dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Ponadto dane będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. DOBROWOLNOŚĆ I KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach Cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług administratora jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

8. DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ DANE OSOBOWE

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym (w tym agencjom reklamowym i ich klientom), dostawcom usług pocztowych i kurierskich, kancelariom prawnym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych do Wielkiej Brytanii w sytuacji gdy klient ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym kraju.

10. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje:

  • prawo dostępu do jej danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) przysługuje Państwu dodatkowo:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

11. INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na internetowej stronie urzędu – https://uodo.gov.pl

12. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Stosowana technologia:

Cookie

Cookie to mały plik zapisany przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika, który pozwala na korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisów internetowych. Używamy ich w celu optymalizacji procesu korzystania z naszego serwisu internetowego, oraz do identyfikowania sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. Daje to nam możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości serwisu. Możemy wykorzystywać pliki Cookie i podobne technologie do dostosowywania sposobu korzystania przez użytkownika z naszych usług (np. ułatwienie ponownego wyszukiwania).

Preferencje, funkcjonalności i usługi

Wykorzystujemy pliki Cookie i podobne technologie do udostępnienia funkcjonalności naszych usług, takich jak ułatwienie wypełniania formularzy, zapewnianie użytkownikowi możliwości korzystania ze zbioru funkcji, informacji i dopasowanych treści. Wykorzystujemy te technologie również do zapamiętywania informacji dotyczących przeglądarki i preferencji użytkownika.

Jak można zarządzać plikami Cookie:

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików Cookie w ustawieniach. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików Cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików Cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania z naszej strony internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookie wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz, a następnie otwórz hiperłącze i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Niektóre mobilne systemy operacyjne, takie jak Android i iOS, umożliwiają rezygnację z wykorzystywania mobilnych identyfikatorów reklamowych do personalizacji reklam. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tych ustawień, należy odwiedzić witrynę producenta systemu Android lub iOS.

Polityka Prywatności obowiązuje od 1.06.2021 r. do czasu przyjęcia przez administratora nowej wersji.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl