Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ustalony przez NORMOKLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowowiejskiej 24, (97-300) Piotrków Trybunalski, KRS 0000865063, NIP: 7712911693, REGON: 387297342, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865063, REGON: 387297342, NIP: 7712911693, adres e-mail: biuro@normoklinic.com, nr tel.: +48 609 24 00 24; (w godzinach od 9:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

b) konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

c) strony – usługodawca i usługobiorca;

d) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

e) usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;

f) usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną;

g) usługodawca –  Normoklinic Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługami są w szczególności:

 • obsługa zawarcia umowy sprzedaży usług;
 • przesyłanie newsletterów;
 • możliwość zadawania usługodawcy pytań związanych z określoną tematyką.

2. Oferta świadczenia usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia usług w drodze zmiany regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym regulaminem, informując o tym w sposób określony w regulaminie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o promocjach w zakresie udostępniania usług, o których mowa w punkcie 1 lit b.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług, usługobiorcy powinni dysponować:

 • urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
 • najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, lub inną obsługującą technologie Cookies;
 • aktywnym kontem poczty elektronicznej.

2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania i pełnego korzystania z usług wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i   wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies na zasadach określonych w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie https://normoklinic.com/

IV. OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz usługobiorców w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone przez usługodawcę, z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.
 2. Każdy usługobiorca od momentu skorzystania z danej usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów opublikowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi ofertami.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcami.

V. INFORMACJA HANDLOWA I PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w serwisie.
 2. Usługodawca jest zobowiązany zbierać przesłane przez usługobiorców zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez usługobiorcę informacji.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie https://normoklinic.com/

VI. OFERTA I JEJ PRZYJĘCIE

 1. Informacje o karnetach na sesje w komorze normobarycznej, ich charakterystyce i cenie, zamieszczone na stronie usługodawcy stanowią zaproszenie do składania ofert na proponowanych przez usługodawcę warunkach.
 2. Usługobiorca składa ofertę kupna przez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną lub przez interaktywny formularz zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez usługodawcę.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Płatność następuje w formie i terminie ustalonym między stronami. W braku odmiennych ustaleń klient jest zobowiązany do zapłaty przelewem na konto podane na fakturze i w terminie tam wskazanym.
 2. Usługodawca może udostępnić na stronie internetowej formularz opcji płatności i dostawy. W takim wypadku zaznaczenie przez klienta odpowiednich opcji w formularzu ma moc równą uzgodnieniu między stronami.

VIII. ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Usługodawca realizuje usługę w komorze normobarycznej zlokalizowanej w miejscu określonym na stronie internetowej lub w miejscu o którym usługobiorca zostaje poinformowany przed zawarciem umowy. Jest zobowiązany świadczyć usługę zgodną z opisem zamieszczonym na stronie internetowej.
 2. Zamieszczone na stronie internetowej zdjęcia mają charakter poglądowy. Wygląd miejsca świadczenia usługi może odbiegać od zdjęć ilustracyjnych.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim w zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@normoklinic.com oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby usługodawcy.
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy lub e-mail usługobiorcy.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez usługodawcę.

XI. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

 1. Informujemy, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz innych kosztów wynikających wprost z ustawy.
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności.
 3. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, usługodawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi usługobiorca. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.
 2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej https://normoklinic.com/
 3. W przypadku, gdy usługodawca w celu świadczenia usługi wymaga podania przez usługobiorcę adresu e-mail, usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail usługodawcy. W przypadku niepoinformowania usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez usługodawcę do usługobiorcy na adres e-mail podany przez usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.
 4. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do usługodawcy, usługobiorca może kierować na adres e-mail: biuro@normoklinic.com
 5. Ewentualne spory powstałe między usługobiorcą niebędącym konsumentem a usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.06.2021 r.
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl